i
Pre-inschrijving

Algemene standhouders­voorwaarden Woef Weekend 2023

Algemene standhouders­voorwaarden Woef Weekend 2023

Woef Weekend is een initiatief van Petpret Events & More. Woef Weekend vindt plaats bij Molecaten Park Kuierpad te Wezuperbrug.

Algemeen

1.1 De Algemene Standhoudersvoorwaarden zijn van toepassing op alle ‘Standhouders’ (zie 1.2) die zich bevinden op het terrein van Woef Weekend.

1.2 Onder Standhouder wordt verstaan iedereen die op elke wijze, zowel direct als indirect, een zakelijke overeenkomst sluit met als doel het zakelijk bijwonen van en/of deelnemen aan Woef Weekend.

1.3 Woef Weekend zal al het mogelijke verrichten om het bezoek aan het evenement naar wens van de Standhouder te laten verlopen. Woef Weekend zet zich in om het evenement veilig te laten verlopen.

Prijzen

2.1 Alle door Woef Weekend verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Woef Weekend aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Woef Weekend en door derden aan de Standhouder gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven.

2.2 De Standhouder dient vóór aanvang van het evenement de factuur te hebben betaald en daarmee akkoord te gaan met de algemene standhoudersvoorwaarden. Contante betalingen zijn niet mogelijk.

2.3 Toegang van de Standhouder kan met een, in de ogen van Woef Weekend, legitieme reden worden geweigerd.

2.4 In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder slechte of te warme weersomstandigheden heeft Woef Weekend het recht het evenement te verschuiven naar een andere datum of het evenement te annuleren, zonder restitutie van het betaalde standgeld.

2.5 De Standhouder heeft geen recht op restitutie van het standgeld of enige andere vergoeding in geval van:

– Wanneer het evenement geannuleerd wordt om redenen die in de ogen van Woef Weekend legitiem of onveilig zijn of

– Wanneer toegang wordt geweigerd

2.6 Woef Weekend is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, storingen of gebreken in of bij de betaling van het standgeld.

2.7 De Standhouder dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen onder vermelding van het factuurnummer.

2.8 Achteraf of op de dag zelf betalen is niet mogelijk.

2.9 Indien de Standhouder een kraam huurt, kan de stand tot uiterlijk drie weken voorafgaand aan het evenement worden geannuleerd. Bij annuleren binnen drie weken voorafgaand aan het evenement is restitutie niet mogelijk.

2.10 Alleenrecht afkopen is tijdens Woef Weekend niet mogelijk.

2.11 Woef Weekend is gemachtigd meerdere stands met dezelfde producten aan te nemen.

2.12 Woef Weekend is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onderlinge (grote) prijsverschillen binnen dezelfde productgroepen.

2.13 Woef Weekend is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor tegenvallende verkoop. Tegemoetkoming en/ of restitutie is niet mogelijk.

2.14 Indien de Standhouder om wat voor reden dan ook niet deel kan nemen is restitutie niet mogelijk.

2.15 Indien de Standhouder een zakelijke overeenkomst is aangegaan met Woef Weekend, maar niet komt opdagen tijdens Woef Weekend dient de factuur wel betaald te worden.

2.16 De betaling dient te worden voltooid op rekeningnummer IBAN NL43INGB0701446889 ten name van M.J. de Vries

Toegang

3.1 Zakelijke deelname aan Woef Weekend is uitsluitend toegestaan ná het betalen van de factuur.

3.2 Woef Weekend is bevoegd de openingstijden te wijzigen.

3.3 Kinderen jonger dan 18 jaar zijn niet bevoegd een stand te bemannen zonder begeleiding van een volwassene.

3.4 Gedurende zijn/haar verblijf op het terrein dient de Standhouder zich fatsoenlijk te gedragen. De Standhouder is verplicht de aanwijzingen en instructies van het personeel van Woef Weekend op te volgen. Indien Woef Weekend van mening is dat deze normen worden overschreden kan de Standhouder voor het evenement de verdere toegang tot het terrein worden ontzegd, zonder dat de Standhouder enig recht op vergoeding heeft.

3.5 Het is door de Standhouder verboden om:

– Op het terrein goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen

– Naar het oordeel van Woef Weekend gevaarlijke en/of voor de Standhouders/dieren hinderlijke voorwerpen of stoffen het terrein op te brengen

– Drugs op het terrein mee te nemen en/of te gebruiken.

3.6 Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein in de aangegeven vakken. Parkeren op de invalidenparkeerplaats is niet toegestaan. Eventuele boetes zijn voor eigen rekening.

3.7 Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken. De Standhouder dient zijn of haar eigen afval mee te nemen na gebruik van een stand.

3.8 Het is niet toegestaan om producten van het merk Farm Food te verkopen door de Standhouder tijdens Woef Weekend.

Aanwezigheid honden

4.1 Het is toegestaan om uw hond mee te nemen tijdens Woef Weekend mits de hond te allen tijde buiten het bereik van bezoekers/honden is.

4.2 Honden dienen in de gehele binnentuin aangelijnd te zijn, mits anders staat aangegeven. Loslopende honden kunnen door Woef Weekend toegang worden ontzegd, zonder dat de Standhouder enig recht op vergoeding heeft.

4.3 Het gehele park rondom het terrein van Woef Weekend betreft een aanlijngebied. Honden kunnen enkel los lopen in de daarvoor aangegeven locaties. Elke Standhouder ontvangt een polsband bij de entree. Op vertoon van de polsband is de Standhouder gematigd om het terrein binnen de openingstijden te betreden/verlaten.

4.4 Het gebruik van stroombanden, muilkorven en andere (zware) hulpmiddelen zijn verboden. Alle deelnemende honden dienen gesocialiseerd te zijn. Honden die agressie vertonen kunnen door Woef Weekend toegang worden ontzegd, zonder dat de Standhouder enig recht op vergoeding heeft.

4.5 Ontlasting dient te worden opgeruimd.

4.6 Loopse teven en/of zieke honden zijn niet toegestaan.

4.7 De Standhouder is tijdens Woef Weekend verantwoordelijk voor de algehele gezondheid van de hond. Bij warm weer dient de Standhouder de inspanning van de hond te beperken en zorg te dragen voor voldoende afkoeling en rust.

4.8 Woef Weekend is op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische condities van de hond ten gevolge van een bezoek aan Woef Weekend. Deelname met hond is geheel op eigen risico.

Aansprakelijkheid Woef Weekend

5.1 Deelname aan Woef Weekend is voor eigen rekening en risico van de Standhouder.

5.2 Wapens, gevaarlijke voorwerpen en verdovende middelen zijn verboden. Allen kunnen door Woef Weekend in beslag genomen worden, zonder enig recht op restitutie.

5.3 Van strafbare feiten doet Woef Weekend aangifte bij de politie.

5.4 Woef Weekend is alleen aansprakelijk voor door de Standhouder geleden schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Woef Weekend. De aansprakelijkheid van Woef Weekend wordt uitgesloten voor:

– Schade ten gevolge van het handelen van derden

– Schade ten gevolge van het niet opvolgen van instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels.

– Schade veroorzaakt door andere Standhouders en/of bezoekers.

5.5 Woef Weekend is niet aansprakelijk voor door de Standhouder geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht.

Op/afbouw stands

6.1 De Standhouder dient uiterlijk 2 uur vóór aanvang van het evenement aanwezig te zijn om de stand op te bouwen.

6.2 De Standhouder krijgt de betreffende stand toegewezen door Woef Weekend. De Standhouder mag een voorkeur voor locatie uitspreken, echter is Woef Weekend vrij om de indeling naar eigen inzicht in te delen.

6.3 De Standhouder dient zijn/haar auto uiterlijk 45 minuten vóór aanvang van het evenement te verwijderen van het terrein.

6.4 De Standhouder heeft uitsluitend in overleg de mogelijkheid om de stand op te bouwen op zaterdag 23 september. Eventuele overnachting op het park is mogelijk op een kampeerplek. Deze kosten zijn voor rekening van de Standhouder.

6.5 Indien de Standhouder de dag vóór aanvang van het evenement zijn stand opbouwt is de Standhouder zelf aansprakelijk voor zijn/haar goederen. Dit geldt tevens voor de Standhouders die twee dagen aanwezig zijn en om deze reden hun goederen in de nacht achterlaten op het terrein.

6.6 Woef Weekend is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verdwijning en/of vernieling van goederen.

6.7 De Standhouder is verplicht de stand netjes en schoon achter te laten na gebruik van de stand. Afval dient door de Standhouder meegenomen te worden.

6.8 Bij het gebruik van stroom dient de Standhouder zelf te zorgen voor voldoende (verleng)snoeren.

6.9 De Standhouder dient een (kleine) brandblusser mee te nemen en deze te plaatsen binnen handbereik van de stand.

Klachten

7.1 Klachten dienen schriftelijk tot maximaal een week na Woef Weekend worden ingediend. Klachten buiten deze termijn worden niet in behandeling genomen.

7.2 Woef Weekend is niet aansprakelijk voor klachten mbt de Standhouder zoals beschreven in de Standhouders voorwaarden.

Persoonsgegevens

8.1 Ingevoerde persoonsgegevens geeft Woef Weekend toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief/reclame mbt Woef Weekend. Indien de Standhouder hier geen prijs op stelt dan kan de Standhouder zich op ieder moment afmelden via de nieuwsbrief.

8.2 Door deelname aan Woef Weekend geeft de Standhouder toestemming gemaakt beeldmateriaal te gebruiken voor commerciële doeleinden mbt Woef Weekend. Indien de Standhouder niet herkenbaar op deze beelden wil staan dient hiervoor een klacht ingediend te worden zoals beschreven bij 6.1.