i
Boeken Woef Weekend

Algemene bezoekers­voorwaarden Woef Weekend

Woef Weekend en is een initiatief van Petpret Events & More. Woef Weekend vindt plaats bij Molecaten Park Kuierpad te Wezuperbrug van vrijdag 27 september t/m 30 september 2024.

Algemeen

1.1  De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op alle ‘Bezoekers’ (zie 1.2) die zich bevinden op en om het terrein van Molecaten Park Kuierpad tijdens Woef Weekend. PetPret Events & More heeft het recht deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te wijzigen.

1.2 Naast de Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn tevens de ‘regels voor deelname’ van kracht op alle Bezoekers. Deze zijn te vinden op de website www.woefweekend.nl

1.3  Onder Bezoeker wordt verstaan iedereen die op elke wijze, zowel direct als indirect, als doel heeft het bijwonen van en/of deelnemen aan Woef Weekend.

1.4  Petpret Events & More zal al het mogelijke verrichten om het bezoek aan het evenement naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. Petpret Events & More zet zich in om het evenement veilig te laten verlopen.

1.5 Onder een Boeking wordt verstaan de huur van de accommodatie en/of kampeerplek door de Bezoeker via www.woefweekend.nl.

1.6 Onder een Dagkaart wordt verstaan de eenmalige entree als Bezoeker voor de zondag 24 september. De Daggast is vrij om het park te bekijken, de markt te bezoeken en kan deelnemen aan de workshops voor daggasten.

Boekingen/prijzen

2.1  Alle door Petpret Events & More verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Petpret Events & More aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Petpret Events & More en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven. Molecaten Park Kuierpad kunnen prijswijzigingen doorvoeren. Hier is PetPret Events & More niet voor aansprakelijk nóg verantwoordelijk.

2.2  De Bezoeker dient het toegangsbewijs te tonen bij binnenkomst van Woef Weekend. Bij de entree ontvangt de Bezoeker een polsband. Op vertoon van de polsband is de Bezoeker vrij om het terrein tijdens de duur van het evenement te verlaten/betreden.

2.3  Toegang van de Bezoeker kan met een, in de ogen van Petpret Events & More, legitieme reden worden geweigerd.

2.4  Toegangsbewijzen blijven eigendom van Petpret Events & More, ook nadat de Bezoeker de toegangsprijs heeft voldaan.

2.5  In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder slechte of te warme weersomstandigheden heeft Petpret Events & More het recht het evenement te verschuiven naar een andere datum of het evenement te annuleren, zonder restitutie van de gemaakte boeking/aangeschafte ticket(s).

2.6  De Bezoeker heeft geen recht op restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van:

Verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of

Wanneer het evenement geannuleerd wordt om redenen die in de ogen van Petpret Events & More legitiem of onveilig zijn of

Wanneer een ticket via derden is aangeschaft en niet geldig of reeds gebruikt blijkt te zijn of

Wanneer toegang wordt geweigerd of

Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Er vindt dus geen restitutie van de toegangsprijs plaats.

2.7  Bij aankoop van een e-ticket door de Bezoeker voor Woef Weekend middels internet wordt de betaling daarvan afgehandeld door Go-tickets in opdracht van Petpret Events & More.

2.8  Go-tickets hanteert eigen algemene voorwaarden ten opzichte van de Bezoeker als koper van het toegangsbewijs.

2.9  Petpret Events & More is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten, storingen of gebreken in of bij de betaling door deze derde partij. De Bezoeker is door een standaard overeenkomst met een dergelijke partij die de betaling afhandelt gebonden aan de algemene voorwaarden die deze partij hanteert, welke de Bezoeker bij die partij kan opvragen.

2.10 De koop via de webshop of website geschiedt door middel van koopovereenkomst op afstand, dat wil zeggen: overeenkomsten via internet tot stand gekomen (bevestigd per e-mail) als bedoeld in artikel 6: 227a en/of 7: 46a (Consumentenkoop) Burgerlijk Wetboek. Deze algemene voorwaarden stemmen overeen met eisen die wet- en regelgeving stellen aan koopovereenkomsten op afstand. Voor ieder product geldt dat dit aangeboden wordt zolang de voorraad strekt.

2.11 Boeking voor deelname aan het Woef Weekend dienen online door de Bezoeker te gebeuren middels de website van www.woefweekend.nl.

2.12 De Bezoeker is gemachtigd de Boeking te annuleren tot 30 dagen voorafgaand aan het evenement. De Bezoeker heeft dan recht op 60% teruggave van het totaalbedrag van de Boeking. Indien de Bezoeker binnen 30 dagen voorafgaand aan het evenement wil annuleren heeft de Bezoeker geen recht op restitutie van enige kosten.

2.13 Indien de Bezoeker een (doorlopende) annuleringsverzekering heeft afgesloten kan restitutie enkel plaats vinden volgens de voorwaarden van de annuleringsverzekering.

Toegang

3.1  Toegang tot Woef Weekend is uitsluitend toegestaan met een geldig entreebewijs, via de daarvoor bestemde toegangspoort.

3.2 Entreebewijzen zijn uitsluitend geldig voor de door de Bezoeker opgegeven personen en/of honden. Het is verboden om gasten, anders dan vermeld in de boeking, mee te nemen. Wel is het mogelijk voor gasten om een Dagkaart aan te schaffen voor de zondag.

3.3 Entreebewijzen zijn uitsluitend geldig tijdens de op het entreebewijs vermelde datum en zijn te koop in de voorverkoop of tijdens Woef Weekend bij de kassa verkrijgbaar gedurende de vermelde openingstijden. Petpret Events & More is bevoegd de openingstijden te wijzigen.

3.4  Kinderen jonger dan 10 jaar mogen het evenement uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.

3.5  Gedurende zijn/haar verblijf op het terrein dient de Bezoeker zich fatsoenlijk te gedragen. De Bezoeker is verplicht de aanwijzingen en instructies van het personeel van Petpret Events & More op te volgen. Indien Petpret Events & More van mening is dat deze normen worden overschreden kan de Bezoeker voor het evenement de verdere toegang tot het terrein worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding heeft.

3.6  Het is door de Bezoeker verboden om:

Op het terrein goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen

Flyers en/of promotiemateriaal te verspreiden

Naar het oordeel van Petpret Events & More gevaarlijke en/of voor de bezoekers/dieren hinderlijke voorwerpen of stoffen het terrein op te brengen

Drugs op het terrein mee te nemen en/of te gebruiken.

3.7  Bij grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt.

3.8 Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein in de aangegeven vakken, (brom)fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling. Parkeren op de invalideparkeerplaatsen, zonder toestemming is verboden. Eventuele boetes zijn voor eigen rekening.

3.9  Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.

3.10 De Bezoeker heeft toestemming om deel te nemen aan Woef Weekend zonder overnachting op de locatie van het evenement. Wel dient de Bezoeker hiervoor te boeken via www.woefweekend.nl.

3.11 Indien de Bezoeker een boeking heeft geplaatst kan deze niet meer worden geannuleerd. De Bezoeker blijft de volledige kosten verschuldigd. De bedenkperiode is niet geldig tijdens Woef Weekend.

3.12 Deelnemende Bezoekers dienen minimaal 18 jaar te zijn.

3.13 Het is niet toegestaan door de Bezoeker om op wat voor manier dan ook beeld- of geluidsmateriaal te maken voor eigen commerciële doeleinden of te delen met derden.

Aanwezigheid honden

4.1  Het is toegestaan om uw hond(en) mee te nemen tijdens Woef Weekend.

4.2  Honden dienen op het gehele park aangelijnd te zijn, mits anders staat aangegeven. Loslopende honden kunnen door Petpret Events & More toegang worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding heeft.

4.3  Elke bezoeker ontvangt een polsband bij de entree. Op vertoon van de polsband is de Bezoeker gemachtigd om het terrein binnen de betreden/verlaten binnen de openingstijden van het evenement.

4.4  Het gebruik van stroombanden, muilkorven en andere (zware) hulpmiddelen zijn verboden. Alle deelnemende honden dienen gesocialiseerd te zijn. Honden die agressie vertonen kunnen door Petpret Events & More toegang worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding heeft.

4.5  Ontlasting dient te worden opgeruimd tijdens Woef Weekend.

4.6  Loopse teven en/of zieke honden zijn niet toegestaan tijdens Woef Weekend.

4.7  De Bezoeker is tijdens Woef Weekend verantwoordelijk voor de algehele gezondheid van de hond. Bij warm weer dient de Bezoeker de inspanning van de hond te beperken en zorg te dragen voor voldoende afkoeling en rust.

4.8  Alle honden dienen gevaccineerd en/of getiterd te zijn tijdens Woef Weekend.

4.9 Alle  honden dienen vrij van vlooien te zijn tijdens Woef Weekend.

4.10 Petpret Events & More is op geen enkele wijze aansprakelijk voor medische condities van de hond ten gevolge van een bezoek aan Woef Weekend. Deelname met hond(en) is geheel op eigen risico.

4.11 Petpret Events & More heeft het recht een maximaal aantal honden toe te laten tijdens Woef Weekend.

Aansprakelijkheid Woef Weekend

5.1  Deelname aan Woef Weekend is voor eigen rekening en risico van de Bezoeker.

5.2  Wapens, gevaarlijke voorwerpen en verdovende middelen zijn verboden. Allen kunnen door Petpret Events & More in beslag genomen worden, zonder enig recht op restitutie.

5.3  Van strafbare feiten doet Petpret Events & More aangifte bij de politie.

5.4  Petpret Events & More is alleen aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Petpret Events & More. De aansprakelijkheid van Petpret Events & More wordt uitgesloten voor:

Schade ten gevolge van het handelen van derden

Schade ten gevolge van het niet opvolgen van instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels.

Schade veroorzaakt door andere bezoekers.

5.5  Petpret Events & More is niet aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht.

5.6 De Bezoeker dient de accommodatie en/of kampeerplek achter te laten volgens de Algemene Voorwaarden van Molecaten Park Kuierpad. Indien dit niet het geval is, is Molecaten Park Kuierpad gemachtigd extra schoonmaakkosten of een schadevergoeding te berekenen richting de Bezoeker.

5.7 Petpret Events  & More is niet aansprakelijk voor schade aan goederen en/of honden of verloren eigendommen door Bezoekers tijdens Woef Weekend.

5.8 Petpret Events & More is niet aansprakelijk voor wijzigingen in het programma en/of invullingen van het programma tijdens Woef Weekend. Petpret Events & More is gemachtigd het programma te wijzigen en zal de Bezoeker indien mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen.

5.9 De Bezoeker is tijdens Woef Weekend te allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar hond(en) dus ook voor eventuele schade en/of lichamelijk letsel door honden van de Bezoeker. Petpret Events & More adviseert de Bezoeker om een W.A. verzekering af te sluiten voor eventuele ongevallen.

5.10 In geval van annulering van het gehele evenement is de Bezoeker gemachtigd om de boekingskosten terug te vorderen met uitzondering van administratiekosten van €20,- per persoon.

Klachten

6.1  Klachten dienen schriftelijk via info@petpret.nl tot maximaal een week na Woef Weekend worden ingediend. Klachten buiten deze termijn worden niet in behandeling genomen.

6.2  Petpret Events & More is niet aansprakelijk voor klachten mbt de Bezoeker zoals beschreven in de Bezoekers voorwaarden.

Persoonsgegevens

7.1 Ingevoerde persoonsgegevens voor het downloaden/bestellen van tickets en/of boekingen, geeft Petpret Events & More toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief/reclame mbt  evenementen welke georganiseerd worden door Petpret Events & More. Indien de Bezoeker hier geen prijs op stelt dan kan de Bezoeker zich op ieder moment afmelden via de nieuwsbrief.

7.2  Door deelname aan Woef Weekend geeft de Bezoeker toestemming gemaakt beeld- en geluidsmateriaal te gebruiken voor commerciële doeleinden. Indien de Bezoeker niet herkenbaar op deze beelden wil staan dient hiervoor een klacht ingediend te worden zoals beschreven bij 6.1.